Verslag voorzieningenkaart Ravenstein: Verdiepingsslag centrum – 15 januari 2015

Op donderdag 15 januari kwamen de deelnemers van de voorzieningenkaart, die betrokken zijn bij activiteiten in het stadscentrum bij elkaar in de Keurvorst. Dit waren Henk van Herwaarden, Jelle Massink, Aubin Wilkens, Sjaak Peters, Winfried De Luij, Nellie van Demen, Gerrit Koel, Trudo van Oosteren, Jan Bekker, Jan Klink, Han van den Berg, Wil Princen, Gerard Harbers, Willem van Hoogstraten.

Introductie
Desiree Meulenbroek en Fleur van der Zandt hebben voorafgaand aan de bijeenkomst een aantal gebouwen in Ravenstein bezocht; het museum, het Raadhuis, de molen, het Hooghuis, Vidi Reo en Soos Madhouse. Ze beginnen de bijeenkomst met het vertellen van hun ervaringen. Ze hebben veel bewondering over wat ze hebben gezien. Er is in Ravenstein heel veel ruimte beschikbaar en alles is even groot, mooi en professioneel. Ook is de inzet van het particuliere initiatief formidabel te noemen. Verder was het heel leuk om te horen, dat partijen die deelnemen aan de voorzieningenkaart, elkaar al opzoeken en er nieuwe samenwerkingsverbanden zijn ontstaan, zoals de kookclub van de KBO in de keuken van het Hooghuis.

Maar naast bewondering uit Désirée ook haar zorgen. Er zijn zoveel voorzieningen. Sommige hebben problemen met de exploitatie en anderen moeten worden opgeknapt, anderen komen leeg. Het is nog een hele uitdaging om ‘de puzzel’ te maken.

Doel van de avond
Het doel van de verdiepingsslag was meer ‘beeld en geluid’ te krijgen bij de wens, die op de derde avond in Onder de Plag is uitgesproken. Er moet reuring in het centrum blijven. Door goed naar elkaar te luisteren en door elkaar vragen te stellen, ontstaat geleidelijk meer duidelijkheid over mogelijke keuzes.

Het is duidelijk dat het belangrijk is om het centrum van het stadje ‘levendig’ te houden. De kern van Ravenstein moet geen woonwijk worden, maar een stadje waarin wordt geleefd en gewerkt met voldoende aanbod aan winkels en activiteiten. Toerisme kan een bijdrage leveren aan ‘reuring’, maar moet niet de overhand nemen. Ravenstein moet geen ‘Heusden aan de Maas’ worden, maar ook geen slaapstad.

Désirée zegt deze wens te begrijpen, maar het is een wens die tegen de landelijke trend in gaat omdat deze in toenemende mate laat zien dat kleine kernen meer een woonfunctie krijgen. Dit heeft vooral te maken met mobiliteit. Mensen met een baan of een druk sociaal leven stappen voor de boodschappen makkelijker in de auto dan op de fiets. Activiteiten in het centrum dragen zeker bij aan ‘reuring’, maar het effect daarvan bijvoorbeeld op het MKB moet niet overschat worden.

Conclusies
Vidi Reo
Er moet een goede ontmoetingsplek voor het verenigingsleven en de KBO komen in Ravenstein. Het huidige Vidi Reo voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Wat niet weg neemt dat de uitbater, er met inspanningen nog het beste van weet te maken. Voor de ontmoetingsplek moeten twee scenario’s worden onderzocht op haalbaarheid:

  1. renovatie of vervangende nieuwbouw op de huidige locatie van Vidi Reo;
  2. verbouwing van het Hooghuis.

Verplaatsing van het dorpshuis naar het Hooghuis heeft niet de voorkeur, maar de afstand is voor het verenigingsleven en de KBO overbrugbaar. Geadviseerd wordt om bij onderzoek naar het scenario Hooghuis ook na te denken over een gezellige inrichting van het buitengebied en een fietst en wandelverbinding naar het centrum. Ook moet parkeren een aandachtspunt zijn en moet jong en oud bij elkaar gebracht worden in het dorpshuis.

De belangrijkste aanvullende voorwaarde bij dit scenario, is dat de exploitatie van het dorpshuis levensvatbaar is en dat de mening van de huidige uitbater van Vidi Reo hierin wordt meegenomen. Ook is men van mening dat niet Vidi Reo én het Raadhuis als gebouwen met een openbare functie in het centrum mogen verdwijnen.

Woningbouw
In relatie tot de onderzoeken naar voorzieningen die gaan starten, zoals hierboven beschreven bij Vidi Reo, moet het onderzoek naar woningbouwlocaties worden meegenomen. Dit is van belang om Ravenstein levendig te houden. Hierbij moet aangehaakt worden bij de studies die al gedaan zijn of nog lopen, zoals verplaatsing van de brandweerkazerne voor woningbouw. Bij de studies naar woningbouwlocaties, pleit men ook voor aandacht van het bedrijventerrein De Heus Diervoerders en het kampeerterrein van Nederlandse Caravan club (lid van de NCC). Men wijst ook op de Visie waterfrontontwikkeling die niet van de grond is gekomen. Ravenstein is nog steeds enthousiast over het terugbrengen van de strang. Nog steeds graag aandacht voor dit idee.

Raadhuis
Een goede openbaar toegankelijke functie voor het Raadhuis, zou mogelijk een horeca/hotel functie kunnen zijn. Dit is een scenario dat moet worden onderzocht. De aanwezige horecaondernemer, Han van den Berg van de Keurvorst, geeft aan dat er vraag is naar hotelbedden in Ravenstein. Hij heeft tekeningen voor uitbreiding klaarliggen, maar wil de ontwikkelingen van de Voorzieningenkaart afwachten, voordat hij hiermee verder gaat.

Voor Van den Berg geldt, dat de investeringen moeten opwegen tegen het te verwachten rendement. Dit moet worden onderzocht. Van den Berg geeft aan dat het Vlakglasmuseum ook een optie zou kunnen zijn om hierin een hotelfunctie te realiseren. Ook dit scenario zou kunnen worden onderzocht op haalbaarheid. Bij het scenario hotel in het Vlakglasmuseum, komt mogelijk een einde aan het museum. In geval van hotel in het Raadhuis is het niet zeker dat het TIR en de stichting Cultuur Ravenstein daar ook nog onderdak kunnen vinden.

Scenario’s onderzoeken:

  1. Horeca-hotelfunctie in het Raadhuis al dan niet in combinatie met TIR en/of stichting Cultuur;
  2. Horeca-hotelfunctie in het Vlakglasmuseum.

Museum, Tir en Stichting Cultuur
Het museum, het TIR, de stichting Cultuur en de Heemkundekring zouden elkaar, wat betreft hun activiteiten kunnen versterken, door te kiezen voor huisvesting in één pand. Een voorbeeld zou het Vlakglasmuseum kunnen zijn. De ruimte en functionaliteiten van het gebouw bieden hiervoor voldoende mogelijkheden. Dit heeft echter niet de voorkeur van het TIR en de stichting Cultuur. Zij verwachten een terugloop in het aantal bezoekers en vinden de ligging van het museum niet toegankelijk en centraal genoeg. Ook is de Heemkundekring op dit moment in gesprek met de Molenstichting over huisvesting in de Molen van Ravenstein.

De NH-Kerk zou geschikt gemaakt kunnen worden voor exposities van de stichting Cultuur en het TIR, en misschien voor de Heemkundekring mocht de samenwerking met de molen niet doorgaan, maar niet ook nog voor het Vlakglasmuseum. Daarvoor is de NHK te klein. Indien het Vlakglasmuseum geen ondersteuning krijgt door samenwerking of subsidie van de gemeente, zal het museum na 2015 ophouden te bestaan.

Scenario’s onderzoeken:

  1. Gezamenlijke huisvesting van in eerste instantie het Vlakglasmuseum, het TIR, de Stichting Cultuur
  2. Huisvesting van in eerste instantie stichting Cultuur en het TIR in de NHK.

De Molen
Bij de molen wordt hard gewerkt aan een nieuwe invulling nu Expeditie Land van Ravenstein niet meer in het pand zit. Er zijn twee ondernemers gevonden die bier gaan brouwen in het bijgebouw. Daarnaast heeft de stichting een vergunning aangevraagd bij de gemeente om een bakhuisje bij te bouwen, waarin ambachtelijk speltbrood gebakken zal worden. Deze producten zullen verkocht worden in een winkeltje in de buik van de molen. Hier wordt samenwerking gezocht met Van Tosse. Eventueel kan in de toekomst dit idee versterkt/uitgebreid worden met andere ambachten, zoals de leerlooierij, edelsmid et cetera. Dit betekent dat er bij de molen geen beschikbare ruimte meer is voor zelfstandige huisvesting van andere activiteiten. Daarnaast zal er een centrale ontmoetingsruimte (met aanvullend een aparte vergaderruimte) zijn waarin groepsontvangsten, presentaties en exposities kunnen plaatsvinden. Met de heemkundekring wordt gesproken over inbedding van haar activiteiten in deze ruimten.

Aandachtspunten
Mogelijk komt binnen 5-10 jaar ook de St. Luciakerk leeg komt te staan. Zekerheid is hier nog niet over, maar hierover zouden gesprekken gevoerd moeten worden met het bisdom, bijvoorbeeld door de dorpsraad om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Op dit moment mist het toerisme in Ravenstein een ambassadeur/kartrekker die Ravenstein op de kaart zet. Voorheen was dat een rol, die de burgemeester soms op zich nam. Die wordt nu gemist bij de verdere ontwikkeling van deze branche in Ravenstein.

Afronding advies Voorzieningenkaart 2030 Ravenstein

  • Er volgt nog een apart gesprek met de deelnemers van de sportverenigingen. Zij hebben vorige keer het idee uitgesproken voor een omnipark tussen Deursen-Dennenburg en Ravenstein. Hierover gaan we nog met hen in gesprek.
  • Er volgt ook nog een apart gesprek met het Gilde in het kader van het inventariseren van het knelpunt opslag.
  • Daarna zal een concept advies worden geschreven over de Voorzieningenkaart Ravenstein in de vorm van een verhalend verslag. Deelnemers aan het proces worden uitgenodigd om zelf ook een alinea over hun bevindingen op te sturen. Hierover zal nog een e-mail worden gestuurd. Het concept-advies zal als eerste worden verzonden aan Karin en Gerard van de dorpsraad in hun rol als procesbewaker.
  • Daarna krijgt iedereen het concept-advies per e-mail aangeboden en kan hierop reageren. Indien nodig (afhankelijk van de reacties) wordt nog een extra werkgroepvergadering gehouden waarin het concept-advies wordt besproken. Daarna wordt het besproken op de openbare dorpsvergadering en formeel aangeboden aan de aandachtswethouder van Ravenstein, de heer Wagemakers. Verwacht wordt dat dit in maart of april zal gebeuren.