Subsidiebeleid

Richtlijnen subsidiebeleid Dorpsraad Ravenstein.

Heeft u een financieel steuntje in de rug nodig voor het organiseren van een evenement in het dorpsraad gebied Ravenstein? Download dan hier ons subsidiebeleid.

Subsidie richtlijnen van de Dorpsraad Ravenstein

1. In deze richtlijnen wordt

verstaan onder:

a. Dorpsraad: Dorpsraad Ravenstein
b. Aandachtsgebied: Demen, Deursen-Dennenburg, Dieden, Huisseling, Neerlangel en
Ravenstein.
c. Evenement: Een door een individu, instelling, vereniging, stichting of
bewonersgroep uit het aandachtsgebied van de Dorpsraad
georganiseerde activiteit op het terrein van sport, jeugd- en
jongerenwerk, ouderenwerk, recreatie, cultuur, maatschappelijke
dienstverlening, natuur en/of volksgezondheid of een jubileum.
d. Instelling: Een als zodanig erkende organisatie of groepering van personen, die
zich zonder winstoogmerk, de behartiging van bepalingen van ideële
en/of materiële aard ten doel stelt.

 

2. Aard en reikwijdte.

a. Deze richtlijnen zijn van toepassing op de subsidiëring door de Dorpsraad van
evenementen en geeft de voorwaarden aan waaronder een subsidie kan worden verleend.
b. Voor subsidiëring op grond van deze richtlijnen komen evenementen in aanmerking, die

 1.  in het aandachtsgebied van de Dorpsraad georganiseerd worden;
 2. geen overwegend commercieel, politiek of religieus karakter hebben;
 3.  voor de gehele of een gedeelte van de plaatselijke gemeenschap van belang zijn;
 4. een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de saamhorigheid van gemeenschap;
 5. waarbij ook zelf verworven inkomsten zijn gegenereerd, anders dan subsidies.

c. Subsidiëring van een evenement vindt in principe éénmaal per jaar plaats. Als dezelfde
aanvrager op jaarbasis voor meerdere evenementen subsidie wil aanvragen, zal het totaal
van de bijdragen worden gemaximeerd zoals aangegeven in artikel 7.
d. De Dorpsraad kan gemotiveerd afwijken van het gestelde onder 2.b en 2.c
e. Naast evenementen kan door de Dorpsraad een bijdrage worden verleend in de
bekostiging van uitvoeringswerkzaamheden of materialen in het kader van een project
(buurtwerk, renovatie, herstel, aanschaf materialen/hulpmiddelen).

 

3. In te dienen bescheiden:

 • Naam en adres van de subsidie-aanvrager;
 • Een nauwkeurige omschrijving van het te organiseren evenement;
 • Een gespecificeerde begroting van inkomsten en uitgaven, voorzien van een toelichting per post;
 • Offerte indienen bij aanvraag voor materialen
 • Een overzicht van sponsor- en subsidieaanvragen zoals die voor dit evenement zijn ingediend bij derden;
 • Een IBAN-nummer (bewijs daarvan moet worden overlegd bij eerste aanvraag) waarop een eventueel toegekende financiële bijdrage door de Dorpsraad kan worden overgemaakt. Behalve het IBAN-nummer ook overige pasgegevens invullen zoals tenaamstelling en eventuele adresgegevens die op de pas vermeld staan.

 

4. Aanvraagtermijn.

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, dient tenminste 6 weken voorafgaande aan de aanvang van het evenement bij de Dorpsraad een aanvraag te worden ingediend.

 

5. Subsidie kan worden verstrekt in de vorm van:

a. een bijdrage in een deel van een mogelijk nadelig saldo;
b. een stimuleringssubsidie;
c. een jubileumbijdrage
d. een waarderingssubsidie.

 

5a. Een bijdrage in een deel van een mogelijk nadelig saldo

 • Een subsidie in het nadelig saldo kan worden verstrekt, als op basis van de begroting bij voorbaat een negatief saldo moet worden verwacht;
 • Een subsidie zoals genoemd in het vorige lid bedraagt maximaal het door de Dorpsraad op basis van de begroting goed te keuren exploitatietekort van het evenement met inachtneming van artikel 7.

5b. Een stimuleringssubsidie

De Dorpsraad kan, onafhankelijk van het exploitatietekort, besluiten aan een instelling een financiële bijdrage beschikbaar te stellen. De te ontplooien activiteiten worden wel getoetst aan de regels genoemd in artikel 2.b.

 

5c. Een Jubileumbijdrage

De Dorpsraad verleent op aanvraag voor een jubileum van een vereniging of stichting uit het beheersgebied een bijdrage van maximaal € 375,-.

 

5d. Een waarderingssubsidie

Dit is een subsidie waarmee de Dorpsraad aangeeft bepaalde activiteiten van belang te vinden voor de sociale samenhang in een kern en/of de totale gemeenschap zonder zich verder met de inhoud te willen bezighouden. Het subsidiebedrag is een bedrag, waarbij geen relatie is met de grootte van de organisatie, het aantal leden, etc. Waar nodig of wenselijk kan bij een aantal verenigingen een relatie worden gelegd tussen het subsidiebedrag en het aantal optredens of uitvoeringen. De hoogte van een waarderingssubsidie kan variëren. N.B. Voor wijk- of buurtfeesten geldt een maximum van € 150,-, voor een dorpsfeest € 500,-.

 

6. Niet subsidiabele kosten/aanvragen.

 • Startgelden;
 • Prijzengelden;
 • Kosten van consumpties, voor zover die niet kunnen worden gezien als tegemoetkoming aan vrijwillige medewerkers;
 • Reserveringen;
 • Alle overige kosten welke naar het oordeel van de Dorpsraad als niet subsidiabel moeten worden aangemerkt;
 • Niet voor vergoeding in aanmerking komen aanvragen waarvoor al door derden eenbijdrage is toegekend.

 

7. Maximaal te verlenen subsidiebijdrage.

a. De Dorpsraad subsidieert een mogelijk nadelig saldo, met een maximum van € 1.000, - (duizend Euro);
b. De maximaal te verlenen subsidie bedraagt € 1.000, - (duizend Euro);
c. De hoogte van de bijdrage voor het gestelde onder 2.e zal worden bezien naar rato van de totale kosten van het project en binnen de overige geldende kaders van deze richtlijnen.

 

8. (Terug)betaling van het verleende subsidiebedrag.

De subsidie wordt in beginsel op basis van overgelegde stukken (artikel 3), rekeningen en/ofbegroting uitgekeerd. Als de activiteit c.q. het evenement waarvoor vooraf subsidie c.q. een financiële bijdrage is verleend geen doorgaan vindt, dient de ontvanger van het bedrag binnen 2 weken nadat de activiteit c.q. het evenement zou plaatsvinden voor terugbetaling zorg te dragen.

 

9. Bekendmaking

Tijdens de eerstvolgende openbare vergadering van de Dorpsraad zal een overzicht worden gegeven van de in de voorliggende periode aangevraagde en toegekende subsidies, inclusief de hoogte van de verstrekte bedragen.

 

10. Bijzondere gevallen

In bijzondere gevallen kan de Dorpsraad afwijken van de bepalingen van deze richtlijnen. In alle gevallen waarin deze richtlijnen niet voorzien of onduidelijk zijn, beslist de Dorpsraad. Over de toegekende subsidie is geen correspondentie mogelijk.

 

De richtlijnen treden in werking vanaf 1-10-2022