VERSLAG VERDIEPINGSSLAG SPORT VOORZIENINGENKAART RAVENSTEIN

Aanwezigen:
Sjoerd Ouwens, Patrick Suppers (VV Ravenstein), Lambert Vervoort, Ruud Megens (SDDL), Annemie Halsema (Voreo), Gerard Harbers (Dorpsraad Ravenstein), Desiree Meulenbroek, Willem van Hoogstraten, Wiljan Mentink, Fleur van der Zandt (gemeente Oss).

Aanleiding
Desiree legt uit dat de reden voor de bijeenkomst een gesprek is, dat heeft plaatsgevonden tussen Wethouder de Bruijn, Patrick Suppers en Lambert Vervoort, waarin zij hun wensen kenbaar hebben gemaakt voor een omnipark voor Ravenstein op de lange termijn.

De wethouder heeft laten weten dat er geen draagvlak is voor deze wens, omdat de opdracht van de voorzieningenkaart gaat over het verminderen van de vierkante meters vastgoed en behouden van de leefbaarheid. Het is daarbij niet de bedoeling dat er grote investeringen gedaan worden voor nieuwe sportparken. Ook past deze wens niet binnen de bezuinigingsopdracht* waar alle buitensportverenigingen in Oss per 2017 mee te maken krijgen.

Lange termijnvisie
De voetbalverenigingen geven aan dat zij het belangrijk vinden dat er een lange termijnvisie komt voor Ravenstein, waarin de koppeling wordt gemaakt tussen wonen, werken, zorg en recreëren: een integraal plan. Het gevoel is bij hen ontstaan dat in de voorzieningenkaart niet gekeken wordt naar effectieve lange termijnoplossingen, maar dat gekeken wordt naar oplossingen die niet te veel kosten en die op de korte termijn te realiseren zijn. Desiree geeft hierbij nadrukkelijk aan dat uit de gevoerde gesprekken met de deelnemers van de voorzieningenkaart wel degelijk een visie spreekt voor Ravenstein, maar dat het formuleren van een visie niet de opdracht is van de voorzieningenkaart. Een sterke visie kan wel helpen bij het opstellen van het advies voor de voorzieningenkaart.

Volgens de voetbalverenigingen moet de lange termijn visie leidend zijn voor veranderingen die op kort termijn plaats vinden. Een onvoldoende lange termijnvisie leidt tot ineffectieve investeringen en dus verspilling, daar is iedereen het over eens.

Het omnipark
De gedachten over het omnipark zijn dat in dit park verschillende functies verknoopt worden. De onderlinge verwevenheid en afhankelijkheid van de dorpen zal naar verwachting in de toekomst groeien. Daar moet een omnipark aan bijdragen. Een sporthal erbij zou mooi zijn, maar dit betekent wel dat nagedacht moet worden over investeringen die op kortere termijn gedaan moeten worden in de huidige sporthal, zodat de boekwaardes afgeschreven kunnen worden. De locatie van het omnipark vindt men op dit moment nog niet van belang. Dit is mede afhankelijk van andere ontwikkelingen in Ravenstein zoals woningbouw etc.

Advies voorzieningenkaart: eerst samenwerking, daarna beslissingen over vastgoed
In het kader van de bezuinigingen op buitensport zijn SDDL en VV Ravenstein sinds kort met elkaar in gesprek over verdergaande samenwerking. Hoe deze samenwerking eruit gaat zien is nog niet bekend.

Het belangrijkste advies dat men wil meegeven in de voorzieningenkaart is dat de gemeente de sportverenigingen de tijd moet gunnen om verder te werken aan onderlinge samenwerking voordat beslissingen worden genomen over het vastgoed. Op deze manier kan op termijn een duurzame oplossing gevonden worden. Wanneer de clubs zover zijn en beslissingen genomen hebben, zouden zij graag support vanuit de gemeente krijgen in de vorm van expertise en noodzakelijke kleinere investeringen etc. Annemie stelt voor een ‘sportraad’ op te stellen waarin alle sportverenigingen in Ravenstein hun visies delen en zo op korte termijn gezocht kan worden naar de gezamenlijke lange termijn visie.

* Achtergrond bezuinigingsopdracht voetbal:
Naast de voorzieningenkaart loopt er een bezuinigingsopdracht voor alle buitensportclubs in Oss. uit een rapport van het Mulier instituut blijkt dat Oss te maken heeft met een grote overcapaciteit in sportvelden en dat deze overcapaciteit in de toekomst zal groeien. De gemeente heeft daarom de opdracht gesteld dat per 2017 €200.000 bezuinigd moet worden op buitensport. De clubs mogen daarbij onderling bepalen op welke manier deze bezuinigingen tot stand komen. Mochten zij hier niet uitkomen dan zal deze bezuiniging ervoor zorgen dat een tariefverhoging noodzakelijk is.