Verslag 3e werkgroepbijeenkomst voorzieningenkaart Ravenstein

Op 12 november zijn we met de werkgroep voorzieningenkaart Ravenstein voor de laatste keer bij elkaar gekomen. Dit maal in Onder d’n Plag in Demen. Het was opnieuw een energieke avond met veel goede gesprekken. Tijdens de vorige bijeenkomst zijn er al heel veel ideeën en oplossingsrichtingen genoemd die we mee willen nemen in het eindadvies aan het bestuur.

Op deze avond zijn we met elkaar aan de slag gegaan om enkele vragen met elkaar uit te diepen. De vragen waar we nog verheldering over wilden hebben we op papier gezet. In kleine groepjes zijn de vragen besproken met elkaar. De uitkomsten zijn plenair besproken. Deze uitkomsten willen we graag delen in dit verslag.

Cultuur
Culturele activiteiten moeten bij voorkeur gehuisvest zijn in het stadje Ravenstein, omdat toeristen zich voornamelijk hier bewegen. Er is bereidheid om te zoeken naar goede combinaties van verschillende culturele activiteiten en er zijn ook verschillende ruimtelijke mogelijkheden voor. Voor een deel zijn dat gebouwen, die niet in eigendom zijn van de gemeente Oss, zoals de Sint Lucia Kerk en het Klooster Nazareth. De puzzel naar de best mogelijke combinaties is hierdoor complex.
Niet ieder gebouw is geschikt voor iedere culturele activiteit. We hebben afgesproken dat we met een kleine groep hiervoor nog een verdiepingsslag gaan maken op activiteiten en gebouwenniveau.
Op dit moment zijn er bij de culturele organisaties nog voldoende vrijwilligers voor handen. Mocht dat in de toekomst niet meer zo zijn, dan biedt clustering mogelijk ook oplossingen voor de inzet van vrijwilligers.

Jongeren
Uit de vorige bijeenkomsten hebben we opgemaakt dat jongeren geen specifieke ruimtebehoefte hadden. Dit blijkt niet te kloppen. Er is ook behoefte aan een eigen ruimte voor jongeren: een eigen plek met en eigen identiteit. Dit kan in een gedeeld gebouw (bv. Hooghuis).
Het is belangrijk om te ‘investeren’ in de jeugd. Betrokkenheid van de jeugd bij activiteiten geeft hen binding met het gebied en zorgt er uiteindelijk voor dat ook in de toekomst Ravenstein een levendige en ondernemende plaats blijft.
Voor jongeren zijn evenementen belangrijk: Evenementen zorgen voor betrokkenheid van inwoners, maken creatief en laten de omgeving bruisen.
Wat betreft opslag voor de materialen van de evenementen is men het er over eens dat er gezocht moet worden naar een plek waar meerdere verenigingen hun materialen kunnen opslaan of zelfs delen. Een optie daarvoor is het uitbreiden van de bouwschuur op het terrein van de Gasunie. Ook het Hooghuis wordt genoemd als optie voor een opslagplaats.
Een inventarisatie is nodig om te zien bij hoeveel verenigingen behoefte is aan extra opslagruimte. Dit is na de brand in de opslag bij de brandweerkazerne een urgent probleem, waarbij op korte termijn gezocht kan worden naar een oplossing.

Hooghuis
Kort na de vorige bijeenkomst is bekend geworden dat het Hooghuis in de zomer van 2017 zal verdwijnen uit Ravenstein. Het schoolgebouw komt daardoor leeg te staan. Het Hooghuis zou een goede locatie kunnen zijn voor een ‘nieuw Vidi Reo’. De ruimte biedt mogelijkheden voor huisvesting van verschillende verenigingen én is er ruimte voor een grote zaal. Echter zijn er activiteiten waarvan men vindt dat ze in het centrum van Ravenstein plaats moeten vinden en niet op de locatie Hooghuis. Dit geldt met name voor culturele, toeristisch-recreatieve activiteiten, zoals Ravenstein bij kaarslicht en de intocht van Sinterklaas.
Om inzicht te krijgen in het aantal en soort activiteiten dat in het centrum zou moeten blijven, wordt nog een verdiepingsslag gemaakt op activiteitenniveau. Hierbij worden de culturele activiteiten meegenomen.

Ondernemersklimaat
We blijven het jammer vinden dat er geen ondernemers aanwezig zijn geweest in het voorzieningenkaartproces.
In Ravenstein wordt bij ondernemers al snel gedacht aan horeca en toerisme. Een aantal jaren geleden heeft de gemeente een toeristische visie opgesteld. Dit heeft nog niet geleid tot concrete plannen. Men vindt dat de gemeente mogelijk een rol zou kunnen spelen bij het bij elkaar brengen van mensen om ideeën op te pakken, zoals het idee om te komen tot een Arts & Crafts centrum.
Een voorzichtige analyse van de groep, is dat er een kartrekker ontbreekt. Mogelijk is dit een rol die de gemeente zou kunnen oppakken, maar het zou ook een rol kunnen zijn voor de ondernemersvereniging van Ravenstein.

Raadhuis
Voor dit rijksmonument zijn gedurende het proces drie verschillende scenario’s genoemd.
Optie 1 is het pand behouden voor maatschappelijke activiteiten. Een tweede optie die is genoemd is het pand verkopen, op voorwaarde dat het een semi-openbare functie krijgt, zoals een B&B/hotel en zalencentrum of bierbrouwerij. Met een dergelijke functie kunnen er maatschappelijke activiteiten plaatsvinden, zoals tentoonstellingen, bruiloften, jubilea en vergaderingen, maar dan onder een commerciële vlag.
In een eerdere bijeenkomst is ook de optie genoemd om woningen te maken in het raadhuis. Daar leek dit keer minder enthousiasme voor te zijn.
De keuze voor één van deze scenario’s is mede afhankelijk van de verdiepingsslag, die nog wordt gemaakt voor de culturele activiteiten en de activiteiten die nu plaatsvinden in Vidi Reo. Voorgesteld wordt om in deze verdiepingsslag het pand het Raadhuis hierin mee te nemen.

Buitensport
Er zijn zorgen bij de voetbalclubs over het aantal jeugdleden. Dit zou op korte termijn al kunnen zorgen voor incomplete jeugdteams. Ook de sporthal De Hoge Graaf is op termijn aan vervanging toe.
Graag ziet men voor de toekomst één gezamenlijk sportpark voor voetbal, korfbal, tennis, hockey met eventueel een gymzaal. Het mooiste zou zijn als dit sportpark ook gebruikt kan worden door het onderwijs en dat het sportpark ook goed bereikbaar is voor ouderen. Mocht één van sportvelden verdwijnen dan zou hier woningbouw voor terug kunnen komen.
De locatie van een nieuw sportpark zou bij voorkeur gelegen moeten zijn tussen Ravenstein en Deursen-Dennenburg.
Afgesproken is om dit scenario van clustering van voorzieningen verder te bespreken in de werkgroep, die moet komen tot een bezuiniging op de buitensportaccommodaties in 2017.

Hoe verder?
Het is niet nodig om nog een avond met iedereen door te praten over de voorzieningenkaart.
Wel zijn we tot de conclusie gekomen dat we nog een aantal zaken willen verhelderen.

  • We willen bekijken hoeveel activiteiten, die nu plaatsvinden in Vidi Reo gebaat zijn bij een plek in het centrum. Ook kijken we naar de puzzel voor huisvesting van culturele activiteiten in het centrum van Ravenstein. Hiervoor nodigen we binnenkort een aantal direct betrokken personen uit.
  • Wanneer we dit in beeld hebben schrijven we het conceptadvies voor de voorzieningenkaart. We stellen eerst Karin en Gerard van de Dorpsraad in de gelegenheid het advies te lezen en van op- en aanmerkingen te voorzien.
  • Daarna krijgt iedereen uit de werkgroep de gelegenheid om het verslag te lezen en te reageren.
  • We hopen begin 2015 het definitieve advies te kunnen presenteren tijdens de dorpsraadvergadering.

Klik hier voor de uitwerking van de flipovers.