Verslag 2e avond voorzieningenkaart

Op de 2de avond waren we te gast op de school voor voortgezet onderwijs van het Hooghuis. We zijn aan de slag gegaan met de ‘oogst’ van dinsdag 23 september. We hebben gewerkt in 5 groepen aan vijf thema’s:

De thema’s waren:

- Jeugd en Onderwijs
- Sport
- Recreatie, cultuur en toerisme
- Ontmoeten
- Reuring: hoe behouden we een goed klimaat voor ondernemers en particulier initiatief?

Per thema zijn 4 tot 7 personen met elkaar in gesprek gegaan over: hoe kun je komen tot realistische en haalbare oplossingen, die passen bij de identiteit en het karakter van Ravenstein?

Uitkomst van de avond
Er is goed samengewerkt aan de tafels en goed naar elkaar geluisterd. Dit leidde tot redelijk concrete oplossingsrichtingen, die na de pauze aan elkaar zijn gepresenteerd.

Wel werd uitgesproken dat het jammer was, dat er weinig ondernemers aanwezig waren. Er is meer dan eens opgemerkt dat er kansen liggen om de leefbaarheid te versterken door samen te werken met ondernemers.

De eindconclusie van de avond was, dat de oplossingsrichtingen voor het advies Voorzieningenkaart 2030 voor Ravenstein op hoofdlijnen wel in beeld waren. We dachten dat een 3de bijeenkomst op deze manier, weinig meer zou toevoegen. Helaas hadden we aan het eind van avond geen tijd meer om plenair met elkaar door te praten over de genoemde voorstellen.

De week daarna is met onze adviseurs van de dorpsraad, Karin Sutherland en Gerard Harbers, de avond en de opbrengst geëvalueerd. De conclusie van dit gesprek was, dat we toch nog een derde avond nodig hebben, om de oplossingsrichtingen gezamenlijk door te spreken en uit te werken tot meer concrete voorstellen en adviezen.

Het verslag, zoals hieronder is beschreven, vormt een verzameling van genoemde voorstellen op de avond van 23 september en kan nog niet gezien worden als een daadwerkelijk advies. Daar willen we graag samen met jullie vorm aan geven op 12 november.

Wat is er per werkgroep besproken?

Jeugd en onderwijs
Door de ontgroening neemt het aantal kinderen in het gebied af, waardoor het openhouden van de alle basisscholen in de toekomst naar verwachting niet meer rendabel zal zijn. Op termijn zal het basisonderwijs geconcentreerd kunnen worden in één gebouw. Vrijkomende locaties bieden kansen voor woningbouw. Het is belangrijk om bij dit basisschoolgebouw ook aanvullende voorzieningen voor kinderen en jeugd te concentreren. Denk aan voorschoolse educatie, kinderopvang, maar ook aan zorg rondom jeugd. Ook het Hooghuis verwacht dat hun locatie binnen enkele jaren zal sluiten vanwege het dalende leerlingenaantal.

Daarnaast vindt men dat de onderwijsgebouwen meer multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Er vinden in het gebouw van het Hooghuis nu al met enige regelmaat bijeenkomsten plaats van de KBO, de computerclub, muziekrepetities en de Heemkunde kring.

Mocht het Hooghuis leeg komen te staan dan zouden in het gebouw diverse activiteiten kunnen worden ondergebracht. In dit gebouw – waar van oorsprong een gymzaal in heeft gezeten – zouden ontmoeten met grote groepen en sport gecombineerd kunnen worden.

Voor de jeugd van 12+ geldt dat er ruimte nodig is voor het organiseren van evenementen en andere activiteiten. Jongeren van 12+ hebben minder tot geen behoefte aan ontmoetingsruimten, maar ontmoeten elkaar bij activiteiten. Praktische knelpunten rond activiteiten voor jeugd is op dit moment het gebrek aan bergruimte en opslag.

Sport
Een denkbare oplossingsrichting voor sport is het geleidelijk concentreren van zoveel mogelijk buitensportactiviteiten op sportpark De 5 Stromen in Demen en Onder d’n Plag. Mocht dit scenario haalbaar zijn, dan komen er op termijn ook weer terreinen vrij voor herbestemming voor woningbouw. Een buitensport concentratie met horecavoorzieningen biedt ook mogelijkheden voor andere verenigingen en activiteiten om aan te sluiten.

Daarnaast werd een voorkeur uitgesproken voor een combinatie van ontmoeten en binnensporten, mogelijk in samenwerking met ondernemers. Een voorbeeld van zo’n ondernemer zou het fitnesscentrum kunnen zijn. Deze wordt druk bezocht, met name door ouderen, maar is klein en ligt op een industrieterrein. Met het afnemen van de gymbehoefte voor onderwijs, zou in de verdere ontwikkeling van dit scenario de capaciteitsbehoefte aan binnensport in beeld moeten worden gebracht.

Recreatie, cultuur en toerisme en Reuring in Ravenstein
Om reuring te houden in Ravenstein zijn mensen nodig. Mensen die boodschappen doen, de horeca bezoeken, evenementen organiseren en actief zijn als vrijwilligers bij verenigingen. Daarbij wordt zowel gedacht aan nieuwe inwoners van buiten Ravenstein als aan toeristen. Voor toeristen is het van belang dat er van alles wordt georganiseerd, zoals exposities, evenementen, muziekuitvoeringen en het TIR om deze te promoten. Horeca en overnachtingsmogelijkheden maken Ravenstein voor toeristen ook aantrekkelijk.

In Ravenstein praat men al langere tijd over locaties waar woningen gerealiseerd kunnen worden. Hiervoor komen met de voorzieningenkaart nieuwe locaties in beeld, zoals de sportaccommodaties van SDDL en VV Ravenstein. Andere locaties die door de groep werden overwogen zijn, De Bleek NCC, ’t Kempke en Vidi Reo, De Hoge Graaf, de St. Lucia Kerk en de pastorie. Gepleit wordt voor verschillende soorten woningbouw: van studio’s voor starters tot penthouses. Van gezinswoningen tot appartementenblokken met gedeelde faciliteiten, waar je elkaar makkelijk kunt ontmoeten. Ook wordt gepleit voor regelarme zones en bestemmingsplannen die meer mogelijk maken.

Wel geldt dat de beeldkwaliteit van de nieuwbouw moet aansluiten bij de identiteit van Ravenstein. Een goed voorbeeld vindt men de ontwikkeling en herbestemming van het Klooster Soeterbeeck. Een dergelijke oplossing zou ook gevonden moeten worden voor de NH Kerk en het Raadhuis. Dit zijn karakteristieke panden die behouden moeten blijven, maar wel op een betaalbare en duurzame manier.

Meer mensen, meer reuring vraagt ook om een campagne over de grenzen van Oss heen. Zowel om nieuwe inwoners te trekken als om bezoekers te attenderen op de toeristische mogelijkheden van Ravenstein. Dit geldt ook voor het zoeken naar samenwerkingsverbanden. Daarbij wordt bijvoorbeeld de Design Academy in Eindhoven genoemd en de Radboud Universiteit van Nijmegen. Het past immers goed bij de identiteit van Ravenstein om kleinschalig ten toon te stellen. Wat ook een kansrijk idee wordt geacht is het realiseren van een Arts & Crafts centrum; een soort verzamelgebouw voor ambachtslieden die daar een kleine werkruimte huren, die tevens toegankelijk is voor publiek.

Ontmoeten
Over de functie ontmoeten kunnen we kort zijn: er is behoefte aan een accommodatie waar rond de 250 mensen kunnen zitten en rond de 500 personen kunnen staan, zoals een Vidi Reo. Daarbij zou nog wel nader in beeld moeten worden gebracht hoe vaak er jaarlijks behoefte is aan een ontmoetingsruimte voor 500 personen. Dergelijke grote ruimten kunnen namelijk tegenwoordig ook heel goed flexibel en op maat worden gerealiseerd. Dit is een veel goedkopere oplossing dan een groot gebouw realiseren, dat maar een paar keer per jaar wordt gebruikt.

Hierbij wordt gedacht aan een multifunctionele ruimte met horeca bij voorkeur gecombineerd met sport. Ook hierbij wordt opgemerkt, dat samenwerking met ondernemers een kansrijke toekomstige ontwikkeling kan zijn. Mocht er een MFA gerealiseerd kunnen worden, dan komt de huidige locatie van Vidi Reo in aanmerking voor herbestemming. Naast een dorpshuis wordt ook waarde gehecht aan een informeel inlooppunt voor ouderen. Dit wordt op dit moment al gerealiseerd bij Brabantzorg in het klooster.

Vervolg

  1. Graag ontvangen wij van jullie op- en aanmerkingen op dit verslag.
  2. Deze zullen we dan verwerken en daarna zal het verslag geplaatst worden op de website www.oss.nl/voorzieningenkaart.
  3. We horen ook graag of jullie vinden dat er nog zaken moeten worden uitgezocht of besproken met bepaalde partijen. Dat kunnen de ondernemers zijn, verenigingen of ambtenaren van de gemeente Oss.
  4. We nodigen jullie uit voor een derde bijeenkomst op 12 november. Deze bijeenkomst willen we gebruiken om een verdiepingsslag te maken met de ideeën die naar voren zijn gekomen. Met de verdieping gaan we in op de vragen hieronder.
  5. Nadat we alles hebben verwerkt, zullen wij het concept eindadvies opstellen, dat we met jullie en de Dorpsraad van Ravenstein gaan bespreken.

Vragen waar we het over gaan hebben:

  1. Is het Hooghuis mogelijk een locatie voor de functie ontmoeten en sport?
  2. Hoe kunnen we de behoefte aan opslag voor jongeren activiteiten realiseren zonder grote kosten?
  3. Waar liggen kansen voor samenwerking met ondernemers?
  4. In Ravenstein zijn veel culturele activiteiten verspreid over diverse gebouwen. Denk aan: Het Raadhuis, De Molen, Vlakglasmuseum, de NH kerk etc. Deze voorzieningen worden draaiende gehouden door vrijwilligers. Alle ruimten behouden voor culturele doeleinden is lastig: zowel door de subsidie en kosten voor vastgoed die hiervoor nodig zijn als door het aantal vrijwilligers dat hiervoor nodig is. Zien we mogelijkheden om activiteiten te bundelen?
  5. Zijn er goede herbestemmingen te bedenken voor het Raadhuis, die passen bij de wens om reuring én passen bij de identiteit van Ravenstein?