Subsidieregeling klimaatrobuste vergroening/wateropvang

Hoort zegt het voort!

Het klimaat verandert. Om hierop in te spelen en negatieve effecten (schade en overlast) als gevolg van klimaatverandering te beperken treffen waterschappen en gemeenten nu en in de toekomst maatregelen in de openbare ruimte.  Maar ook inwoners, bedrijven en instellingen kunnen een belangrijk steentje bijdragen door zelf initiatief te nemen tot een klimaatbestendige inrichting van de eigen omgeving.

Waterschap en As50 gemeenten hebben een subsidieregeling om hierbij (financieel) een handje te helpen bij het klimaatrobuuster maken van de eigen woonomgeving of het versterken/verbeteren van groen en water in bebouwd gebied. Bijvoorbeeld de aanleg van een groendak, ontharden en vergroenen van tuinen enz. Voor inspiratie, zie o.a. www.huisjeboompjebeter.nl.

De regeling staat deze week in Oss Actueel en op https://www.oss.nl/Tonen-op-pagina-standaard/gemeente_oss_helpt_je_aan_een_koele_zomer.htm. Hier vindt je verwijzingen naar de volledige regeling. Het waterschap neemt aanvragen in behandeling en kent de subsidie toe mede namens de gemeente.

Krijgen jullie vragen of kennen jullie ideeën die passen of passend te maken zijn voor deze regeling, wijs initiatiefnemers dan op deze mogelijkheid. Op https://www.oss.nl/groen vindt je ook nog meer informatie en tips.