Oss sluit duurzaamheidsakkoord sociale huurwoningen

De gemeente Oss, woningcorporaties
Mooiland en BrabantWonen en de vertegenwoordiging van huurders hebben het
duurzaamheidsakkoord ondertekend. Daarin spreken ze af om samen de komende
jaren te werken aan het duurzaam maken van de sociale huurwoningen in de
gemeente Oss.

De organisaties richten zich met het
Osse duurzaamheidsakkoord niet alleen op het duurzaam opwekken van energie,
maar ook op het zorgen voor een groene, klimaatbestendige woonomgeving en op
het gebruik van herbruikbare (bouw-)materialen. Bij al deze onderwerpen staat
het vergroten van het bewustzijn bij inwoners van de invloed die zij zelf
hebben op een duurzame woonomgeving, centraal.

Wethouder
Johan van der Schoot:
‘Verduurzaming van het bezit van onze
corporaties betekent dat we circa 30% van het totale woningbestand in de
gemeente Oss duurzaam en klimaatbestendig maken. Ik ben bijzonder blij dat we
de handen ineen hebben geslagen om samen te werken aan een Duurzaam Oss voor
deze en toekomstige generaties. Tegelijkertijd realiseer ik mij dat de opgave
groot is en de urgentie hoog. Ik doe dan ook een dringend beroep op al onze
inwoners, ondernemers en organisaties om zich aan te sluiten bij dit initiatief
en bij te dragen aan die duurzame en groene toekomst voor iedereen.’

Anne
Wilbers, bestuurder van Mooiland:
‘Mooiland is al behoorlijk
op stoom met het verduurzamen van woningen. Wij zijn trots op het
duurzaamheidsakkoord dat we in Oss met elkaar sluiten. Zo werken we samen aan
nieuwe duurzame oplossingen. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!’

‘We hebben als corporaties een grote
verantwoordelijkheid bij de verduurzaming’, aldus Harrie Windmüller, bestuurder van BrabantWonen: ‘De gebouwde
omgeving gebruikt namelijk heel veel energie, we gebruiken en recyclen veel grondstoffen
en verstoren we de biodiversiteit. Hier kunnen wij, als corporaties, veel in
betekenen en veranderen. Maar we kunnen het niet alleen. We moeten ook
aansluiten bij de leefwereld van onze huurders. Met dit akkoord leggen we een
goede basis.’

De
heer Surstedt van de huurdersvertegenwoordiging: ‘
Duurzaam,
het is niet meer weg te denken in ons doen en laten.  Wij, de huurders van sociale woningen mogen
daar ook een bijdragen aan leveren. Voor onze woningen mogen wij dat samen doen
met de gemeente Oss, Mooiland en BrabantWonen. Al doende leren wij nu daar ons
voordeel mee te doen, dit door gebruik te maken van de kennis die ons
aangereikt wordt door de gemeente en de Corporaties.’

Om de doelen uit het akkoord te bereiken
zijn er vier thema’s:

Thema 1: Energie
In 2050 zijn de woonwijken en kernen van Oss CO2 neutraal. Er wordt alleen groene duurzaam opgewekte energie gebruikt. De woningcorporaties zorgen ervoor dat ze elk jaar een aantal woningen uit hun bestand duurzamer maken. Dit doen ze onder andere door hun huurwoningen te isoleren en zonnepanelen te plaatsen.

Thema 2: Klimaatadaptatie en biodiversiteit
We willen geen overlast van hitte, droogte en nattigheid. Daarvoor moeten we investeren in ander waterbeheer en meer en grotere diversiteit in groen. De woningcorporaties zorgen bij nieuwbouw en bij herontwikkeling of groot onderhoud van bestaande bouw voor meer klimaatbestendige woningen.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan het niet aansluiten van de hemelwaterafvoer op het riool, maar het water lokaal bergen en toevoegen aan het grondwater. Ook zetten we ons gezamenlijk in voor meer groen in buurten en wijken en minder steen.

Thema 3: Circulariteit
In 2050 hergebruiken we al het afval in Oss. Alle gebruikte bouwstoffen en materialen in de woningen en woonomgeving zijn duurzaam. Alle bouwstoffen en materialen die vrijkomen bij onderhoud, renovaties en sloop worden hergebruikt. Om dit goed te kunnen doen brengen de woningcorporaties in 2020 het gebruik van materialen in hun vastgoed in beeld. De gemeente heeft onder andere in de vorm van het duurzaamheidsplein een plek waar inwoners geholpen kunnen worden bij circulair materiaalgebruik.

Thema 4: Inwoners bewustmaken
In 2050 wonen de inwoners van Oss bewust en duurzaam in een gezonde omgeving.

We beseffen dat de gemeente pas duurzaam
wordt, als ook de inwoners duurzaam gedrag laten zien. De komende jaren zetten
we daarom in op het vergroten van de bewustwording en het duurzaam handelen van
inwoners van Oss. We zetten stimulerende maatregelen in voor inwoners om zelf
duurzame maatregelen nemen. Denk hierbij aan energiecoaches, subsidies en het
delen van goede voorbeelden die laten zien dat je zelf naar eigen vermogen bij
kunt dragen aan een duurzamere wereld.

Lees meer over de afspraken en acties in het Duurzaamheidsakkoord.

Klimaatakkoord
Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Daarin staan afspraken en doelen gericht op het tegengaan van de opwarming van de aarde. Voor Oss betekent dit, dat het in 2050 CO2 neutraal moet zijn.