Online informatiebijeenkomst A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven

Het wordt steeds drukker op de A50 tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven. Er staan vaak files op de snelweg zelf en de aansluitende wegen. De drukte neemt de komende jaren alleen maar toe. Dat heeft economische gevolgen en zorgt ook voor meer ongelukken. Daarom is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de provincies Gelderland en Noord-Brabant een MIRT-verkenning gestart voor de A50 tussen de knooppunten Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. De verkenning onderzoekt mogelijke oplossingen om de doorstroming en de verkeersveiligheid op dit deel van de A50 te verbeteren. Tijdens de digitale informatiebijeenkomst op 8 februari vanaf 19.00 uur tot 20.30 uur zijn belangstellenden en belanghebbenden van harte uitgenodigd voor een nadere toelichting over het project.

Het vastgestelde MIRT-onderzoek uit 2019 maakt duidelijk dat het aanpassen of verbreden van de A50 een oplossing biedt voor de huidige en toekomstige knelpunten. Bij aanvang van de MIRT-verkenning lag de nadruk op het traject tussen de knooppunten Bankhoef en Paalgraven. Uit de geactualiseerde verkeersberekeningen blijkt echter dat een verbreding tussen deze knooppunten niet alle problemen kan oplossen én ook knelpunten veroorzaakt tussen Ewijk en Bankhoef.  Daarom kijkt het project verder en worden ook oplossingen tussen Ewijk en Paalgraven en een verbreding naar 4 rijstroken per rijrichting (tussen Bankhoef en Paalgraven) onderzocht.

Het voorkeursalternatief
De verkenning levert uiteindelijk één alternatief op dat de voorkeur heeft (het voorkeursalternatief). De minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt dit voorkeursalternatief vast. Bij het kiezen van het voorkeursalternatief wegen ook de effecten op de omgeving en de kosten en baten mee. Na het vaststellen van het voorkeursalternatief volgt de planuitwerking, waarin het voorkeursalternatief in detail wordt uitgewerkt.

Online informatiebijeenkomst
Op 8 februari organiseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een online informatiebijeenkomst. Deze vindt vanaf 19.00 uur tot 20.30 uur plaats. De online informatiebijeenkomst wordt in de vorm van een video-conferentie (Microsoft-Teams) aangeboden. U kunt deelnemen door gebruik te maken van deze link. De link kan ook worden aangevraagd door uw mailadres door te geven via A50ewijkbankhoefpaalgraven@minienw.nl. Tijdens de online bijeenkomst is het ook mogelijk om vragen te stellen via de chat.

Mobiliteitsaanpak Nijmegen-Eindhoven
Naast de oplossingen uit de MIRT-verkenning zijn er nog andere maatregelen die positief bijdragen aan de bereikbaarheid van de regio op de korte, middellange en lange termijn. Deze werken de provincies Gelderland en Noord-Brabant samen met de rijksoverheid, betrokken gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties uit. Dit gebeurt in een strategische agenda met gebiedsgerichte mobiliteitsaanpak voor de corridor A50 Nijmegen-Eindhoven. De strategische agenda kijkt naast het verbeteren van de bereikbaarheid voor auto- en vrachtverkeer bijvoorbeeld ook naar het verduurzamen van dit verkeer en de inzet van openbaar vervoer en fiets. Er vindt nauwe afstemming plaats tussen de MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven en de strategische agenda/mobiliteitsaanpak.