Informatiebijeenkomst MIRT-verkenning A50 Ewijk- Bankhoef- Paalgraven

Persbericht Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant werken samen aan een oplossing voor het fileknelpunt op de A50 tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven. Het projectteam A50 organiseert op woensdag 24 mei een informatieavond om belangstellenden te informeren over de laatste stand van zaken van het project. Belangstellenden kunnen zonder aanmelding binnenlopen.

 

MIRT-Verkenning

De A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven staat al jarenlang in de nationale file-top 10. Ook gebeuren er veel ongelukken op dit traject. Het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant werken samen aan een oplossing om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren en zijn daarom een MIRT-verkenning gestart. De initiatiefnemers hechten daarbij veel waarde aan de inbreng van kennis, ideeën en wensen van burgers, ondernemers, weggebruikers en andere belanghebbenden in de omgeving.

Informatiebijeenkomst
Tijdens een inloopbijeenkomst geven we belangstellenden en belanghebbenden graag een nadere toelichting over het project, over de alternatieven die verder zijn onderzocht, de uitkomsten uit de milieuonderzoeken en de inpassingsvisie. Ook staan we klaar om te luisteren naar wat er leeft in de omgeving en om vragen te beantwoorden. Belangstellenden kunnen op woensdag 24 mei tussen 19.00 uur en 21.00 uur op elk gewenst moment binnenlopen bij:

VidiReo
Van Kesselplaats 2
5371 AX Ravenstein

Voorkeursalternatief
De MIRT-verkenning levert informatie op waarmee de minister van Infrastructuur en Waterstaat een voorkeursalternatief kan vaststellen. Het voorkeursalternatief is de oplossingsrichting die de voorkeur heeft boven alle andere kansrijke alternatieven.

 

Meer informatie over het project, kunt u vinden op onze website. Daar kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief.  Uw vragen, suggesties of ideeën voor de Verkenning kunt u aan ons meegeven via e-mail.