GEEN MAATREGELEN OP DORPENWEG TUSSEN RAVENSTEIN EN DEURSEN

De SP-fractie in de gemeenteraad van Oss heeft vragen gesteld aan het college van B&W over het gevaarlijke rijgedrag op de Dorpenweg, tussen de rotonde bij Ravenstein en de rotonde bij Deursen. De SP-fractie stelt dat er ondanks het inhaalverbod en de dubbele doorgetrokken streep er soms toch wordt ingehaald. Dit is levensgevaarlijk. Door de bocht in de weg en de tunnelwanden is het weggedeelte onoverzichtelijk. Gezien de maximum snelheid van 50 en 60 km/uur en het korte wegvak, is er geen noodzaak om in te halen, zelfs niet bij landbouwverkeer.

In het onlangs vastgestelde Mobiliteitsplan van de gemeente Oss is de Dorpenweg opgenomen als een gebiedsontsluitingsweg. Dit betekent onder meer dat de weg ook conform de landelijke richtlijnen (Duurzaam Veilig) moet zijn ingericht. Met betrekking tot rijrichtingscheiding voor een gebiedsontsluitingsweg wordt gesteld dat deze moeten zijn uitgevoerd met dubbele doorgetrokken asstrepen.

Een alternatief voor het aanbrengen van een dubbele asstreep is het realiseren van moeilijk overrijdbare middengeleiders. Met een dergelijke maatregel is een daling van 10 procent van het aantal slachtoffers te verwachten (bron: Rapportage ‘Effecten en kosten van verkeersveiligheidsmaatregelen’,Adviesdienst Verkeer en Vervoer, 1 december 2002). Moeilijk overrijdbare middengeleiders kunnen echter niet zondermeer worden toegepast. Er moet voldoende ruimte beschikbaar zijn. Op het desbetreffende wegvak van de Dorpenweg is dat in de tunnelbak niet het geval. Vanwege de aanwezigheid van tunnelwanden en daar langs lopende goten is het wenselijk dat voertuigen niet te dicht langs de tunnelwanden rijden. Indien moeilijk overrijdbare middengeleiders worden aangelegd, dan is de kans groter dat dat toch gebeurt. Dit kan weer leiden tot (andere) gevaarlijke situaties. Het overige gedeelte van de Dorpenweg is zoals reeds aangegeven bewust smaller aangelegd om daarmee sturing te geven aan de functie van de weg zoals deze  destijds is vastgelegd in het Ravensteinse GVVP.

Tenslotte is in dit kader nog vermeldswaardig dat er bij de gemeente Oss onlangs een verzoek van ZLTO is binnengekomen om het inhaalverbod op de Dorpenweg juist op te heffen. Men stelt dat het landbouwverkeer veel last heeft van achteroprijdend verkeer wat niet mag passeren.

Conclusie

Over het algemeen is het toepassen van een moeilijk overrijdbare middengeleider een goede verkeersveiligheidsmaatregel. Echter dubbele doorgetrokken asstrepen worden ook als landelijke richtlijn voorgeschreven. Indien men zich aan de wettelijke regels houdt, dan is de kans klein dat er ernstige (frontale) ongevallen gebeuren. Daarnaast is er op dit moment binnen het wegprofiel in de tunnelbak maar ook op het vervolggedeelte geen ruimte om moeilijk overrijdbare middengeleiders in te passen.

Voorgesteld wordt dan ook om op  geen actie te ondernemen. De noodzaak voor de aanleg van een moeilijk overrijdbare middengeleider is slechts beperkt aanwezig. Geadviseerd wordt om maatregelen om inhalen tegen te gaan (in welke vorm dan ook) af te wegen en zonodig te laten meeliften bij de wellicht noodzakelijke  reconstructie van de Dorpenweg als gevolg van de functiewijziging van de Dorpenweg, zoals vastgesteld in het Mobiliteitsplan.