Bericht betreffende de St. Luciakerk te Ravenstein

Geachte inwoners van Ravenstein en andere belangstellenden,

In december a.s. is de St. Luciakerk in Ravenstein tot onze
spijt reeds drie jaar gesloten voor gebruik van de erediensten andere
evenementen; de reden voor dat besluit was dat er
pleisterwerk van de binnenkoepel van het kerkgebouw naar beneden kwam. Vanaf
dat moment was het bestuur van de parochie H. Johannes de Doper - en dus ook
niet de parochie - in het kader van de aansprakelijkheidsverzekering niet meer
verzekerd; zodoende was zij hoofdelijk aansprakelijk voor alle eventuele
gevolgen van vallend stucwerk. Als gevolg hiervan moest het bestuur het besluit
nemen, om het kerkgebouw voor publiek te sluiten. Uiteraard leidde en leidt de
sluiting begrijpelijkerwijs tot nogal wat reacties.

Om de ernst van de situatie in beeld te brengen en tot een
mogelijke oplossing te komen, werd een eerste onderzoek verricht: schildering
en plafond werden onderzocht. Dit werd echter gedaan door een bedrijf dat
alleen de kunsthistorische kant van de plafondschilderingen, de kunstenaars en
het gebruikte stucwerk heeft onderzocht. Helaas werd de oorzaak van het naar
beneden vallen van het pleisterwerk in de binnenkoepel door dit onderzoek niet
achterhaald.

Intussen werden bij een periodieke
inspectie door de Monumentenwacht Noord-Brabant tekenen vastgesteld van
onder andere bruinrot in de houtconstructie van de koepel.

Verder onderzoek was dan ook nodig, meer precies een
onderzoek naar de bouwkundige en bouwfysische toestand van de binnenkoepel
en naar de ‘lantaarn’ (boven op de buitenkoepel) van de St. Luciakerk. Dit
onderzoek werd in samenwerking en in overleg met de gemeente Oss, het
Monumentenhuis Brabant, het bisdom van ’s-Hertogenbosch en aannemersbedrijf Van
Dinther uit Schaijk verricht. Het bouwkundig onderzoek
werd overigens uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf in
houtinsectenbestrijding, zwamsanering en houtrestauratie. Uit dit onderzoek
kwam naar voren dat een ingrijpende reparatie en restauratie van de
binnenkoepel en de ‘lantaarn’ noodzakelijk is, daar de houtconstructie is
aangetast door houtzwam en bruinrot. Ook oudere lekkages hebben het hout in
deze constructie aangetast.

Ook de gemeente heeft aangaande het bovenstaande onderzoek laten
doen; zij is dan ook op de hoogte van de toestand van de koepel van het
kerkgebouw. Op basis daarvan heeft zij laten weten dat er geen gevaar voor
instorting van de buitenkoepel bestaat voor de omwonenden. Wel is er in de
kerk risico op het vallen van stucwerk en daarom heeft de gemeente er begrip
voor dat het parochiebestuur de kerk gesloten houdt voor publiek. 

Niet alleen is de reparatie en restauratie, zoals eerder
beschreven, nodig, maar ook de renovatie en restauratie van andere delen van de
St. Luciakerk. De totale kosten zijn beraamd op ca. € 3 miljoen. U begrijpt dat
dit geen sinecure is.

Niet slechts van de kant van het parochiebestuur vraagt dit om
wijsheid en met name zorgvuldigheid, ook wat betreft het vinden en verkrijgen
van financiële bronnen, zoals subsidies.

Het is immers zo dat bij alles wat aan de orde komt, besproken
wordt, de gemeente Oss, het bisdom van ’s-Hertogenbosch, bouwkundige
deskundigen (onder andere deskundigen van de Rijksdienst voor de monumenten),
en mogelijk ook andere overheidsinstellingen betrokken zijn en of betrokken
moeten worden. Dit zijn helaas langdurige en complexe processen; processen die
tijd kostten en kosten, dat begrijpt u wel. Geduld is gevraagd. En nogmaals:
wijsheid en met name zorgvuldigheid.

De parochie H. Johannes de Doper is eigenaar van de St.
Luciakerk. In dit kader kent het bestuur hiervan haar verantwoordelijkheid en
neemt deze serieus. Het bestuur heeft overigens binnen de parochie nog 8 andere
kerkgebouwen en 2 kapellen, die ook hieronder vallen.    

U kunt erop rekenen dat het bestuur van de parochie H. Johannes
de Doper zich blijft inspannen, om te komen tot een constructieve en blijvende
oplossing naar aanleiding van de bovenstaand beschreven problematiek. In
samenwerking en in overleg met vooral de gemeente Oss wordt in deze ook gekeken
naar een haalbare herbestemming, niet alleen van de St. Luciakerk maar ook van
de pastorie met bijbehorende tuin. Het bestuur wil het hele ensemble voor de
toekomst in stand houden, en spreekt de hoop uit dat dit zal lukken.

Het bestuur van de H. Johannes de Doper hoopt u voldoende te
hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
namens deze,

Harrie Boot
portefeuillehouder vastgoed/bouwzaken