Dorpsraad Ravenstein: sámen werken aan de leefbaarheid

Gemeente Oss wil bewoners betrekken bij ontwikkelingen en knelpunten in de directe woonomgeving, waarbij het thema leefbaarheid centraal staat. Om dit te realiseren én om de afstand tussen de gemeente en bewoners te verkleinen zijn wijk- en dorpsraden aangesteld, waaronder Dorpsraad Ravenstein.

Het werkgebied van Dorpsraad Ravenstein omvat de kernen Demen, Deursen-Dennenburg, Dieden, Huisseling, Neerlangel en Ravenstein met in totaal zo’n 4.750 inwoners. Een van de taken van Dorpsraad Ravenstein is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van B & W. Een paar voorbeelden:

  • De dorpsraad heeft Gemeente Oss geadviseerd de bewaakte fietsenstalling bij het station in Ravenstein gratis te maken. Het college van B & W heeft dit advies overgenomen.
  • Dorpsraad Ravenstein heeft de gemeente verzocht het Museum voor Vlakglas- en Emaillekunst een zodanige structurele subsidie te verlenen waarmee het voortbestaan en daarmee de impuls die het museum aan de leefbaarheid van Ravenstein geeft, gewaarborgd wordt.
  • De dorpsraad is vertegenwoordigd in de klankbordgroep ‘verkeersplan stadje’ die het college advies heeft uitgebracht over de (her)inrichting van het centrum van Ravenstein.
  • Op verzoek van Gemeente Oss heeft Dorpsraad Ravenstein meegedacht over de invulling van het Raadhuis. De dorpsraad heeft o.a. geadviseerd hiervoor een programmaraad in het leven te roepen. Deze programmaraad is inmiddels actief.
  • Dorpsraad Ravenstein houdt zich nu en in de toekomst bezig met alle aspecten van woningbouw zoals inbreiding, bouw van (starters)woningen en de toekomst van het klooster JMJ en de Mariaschool. Dit loopt naast het onderzoek van Oss naar nieuwe woningbouwlocaties binnen en rondom Ravenstein.
  • Eerder heeft de Dorpsraad een plan van aanpak geschreven met als onderwerp Intensivisering gebruik gemeenschapsgebouwen Ravenstein. Hiervoor zijn de eerste contacten met verenigingen, stichtingen en andere belanghebbenden vastgelegd. Doel is kritisch te kijken naar gebruik van bestaande gemeenschapshuizen om tot verbetering/intensivisering van het gebruik te komen en tevens de wenselijkheid te onderzoeken van combinatiemogelijkheden met andere locaties en gebouwen.