Richtlijnen subsidiebeleid Dorpsraad Ravenstein.

Bij het beoordelen van een subsidieaanvraag staat het uitgangspunt centraal dat subsidie verleend wordt voor activiteiten en zaken die van belang zijn voor de leefbaarheid in het werkgebied van de Dorpsraad Ravenstein. Subsidieaanvragers kunnen individu(en), (bewoners)groepen, stichtingen of verenigingen zijn.

1. Doelstelling
Richtlijnen subsidiebeleid Doel van de richtlijnen is het hanteren van een helder en uniform beleid inzake het toekennen van subsidies.

2. Doelgroep
Individu(en), (bewoners)groepen, stichtingen of verenigingen die activiteiten willen organiseren en deze ten uitvoer brengen in het werkgebied van de Dorpsraad Ravenstein en zo de leefbaarheid in het werkgebied positief beinvloeden voor de gehele of een gedeelte van de gemeenschap.

3. Aanvragen van subsidie
Aanvragen moeten schriftelijk bij het secretariaat van de Dorpsraad Ravenstein ingediend worden. Inclusief een nauwkeurige omschrijving van de activiteit en een gespecialiseerde begroting van inkomsten en uitgaven.

4. Termijn van aanvraag
Een subsidie-aanvraag dient uiterlijk 2 maanden voorafgaand aan de activiteit ingediend te worden. Op achteraf basis wordt er geen subsidie verleend.

5. Verloop van de procedure
De subsidie-aanvraag dient schriftelijk ingediend te worden. De aanvrager(s) kunnen de aanvraag ook mondeling toelichten gedurende de eerstvolgende besloten vergadering van de Dorpsraad Ravenstein waarin de subsidie-aanvraag behandeld wordt. De subsidie-aanvraag wordt altijd schriftelijk onderbouwd afgehandeld.

6. Vastlegging van de procedure
Het besluit van de Dorpraad wordt schriftelijk medegedeeld door de secretaris van de Dorpsraad. Als de subsidie-aanvraag positief wordt beoordeeld volgt uitbetaling. Over de redenen voor een negatieve beslissing wordt ook gecommuniceerd met de aanvrager(s). Over de genomen beslissing van de Dorpsraad kan niet worden gecorrespondeerd; er is dus geen beroep mogelijk.

7. Richtlijnen subsidiebedragen
Subsidie-aanvragen tot 500 Euro kunnen rechtstreeks bij de Dorpsraad Ravenstein ingediend worden. Subsidie-aanvragen van meer dan 500 Euro dienen in eerste instantie aangevraagd te worden bij de gemeente Oss. Als de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen kan een aanvraag ingediend worden bij het secretariaat van de Dorpsraad. In geval van een garantiesubsidie wordt een maximaal bedrag vastgesteld gebaseerd op de ingediende begroting. Voor wijk-, buurt of dorpsfeesten geldt een maximum van 150 Euro. Hierbij zijn de kosten van consumpties niet subsidiabel. Spel- en sportattributen voor de jeugd zijn wel subsidiabel. Subsidering van een activiteit vindt in principe eenmalig plaats. Indien activiteiten een structureel karakter blijken te hebben zullen zij worden bezien aan de hand voor deze activiteiten geldende kaders en de prioriteitstelling van de Dorpsraad.

8. Geldigheidsduur van deze richtlijnen
Deze richtlijnen zijn geldig gedurende de termijn van de zittende Dorpsraad.

9. In bijzondere gevallen kan de Dorpsraad afwijken van deze richtlijnen
Financiering in het verleden staat niet garant voor een positieve beoordeling in de toekomst en is afhankelijk van de prioriteiten van de Dorpsraad.