In aansluiting op de brief welke is verspreid onder de inwoners van het centrum betreffende de nieuwe parkeerregeling, wil ik graag een nuancering aanbrengen t.a.v. de in de brief opgenomen tekst over “wilt u meer informatie”.

De nuancering houdt in dat de dorpsraad een gewogen advies van instemming heeft afgegeven op basis van de standpuntbepaling van de klankbordgroep welke de plannen heeft voorbereid.

Dit advies is in de definitieve besluitvorming door de gemeenteraad/ het gemeentebestuur meegenomen.

Nadien hebben de inwoners en belanghebbenden bezwaren kunnen maken en ook daadwerkelijk ingebracht. Deze zijn behandeld in de bezwarencommissie, waarbij het advies van deze commissie aan het gemeentebestuur was om de bezwaren ongegrond te verklaren door het gemeentebestuur zijn overgenomen. In vervolg op deze beslissing heeft de OBR (ondernemersbelang Ravenstein) bezwaar aangetekend bij de rechtbank. Dit bezwaar is door de rechter ongegrond verklaard.

Met vriendelijke groeten,

Wethouder mevr. Reina de Bruijn