BERICHT BETREFFENDE DE ST. LUCIAKERK TE RAVENSTEIN

Geachte inwoners van Ravenstein en andere belangstellenden,

In december a.s. is de St. Luciakerk in Ravenstein tot onze spijt reeds drie jaar gesloten voor gebruik van de erediensten andere evenementen; de reden voor dat besluit was dat er pleisterwerk van de binnenkoepel van het kerkgebouw naar beneden kwam. Vanaf dat moment was het bestuur van de parochie H. Johannes de Doper – en dus ook niet de parochie – in het kader van de aansprakelijkheidsverzekering niet meer verzekerd; zodoende was zij hoofdelijk aansprakelijk voor alle eventuele gevolgen van vallend stucwerk. Als gevolg hiervan moest het bestuur het besluit nemen, om het kerkgebouw voor publiek te sluiten. Uiteraard leidde en leidt de sluiting begrijpelijkerwijs tot nogal wat reacties.

Om de ernst van de situatie in beeld te brengen en tot een mogelijke oplossing te komen, werd een eerste onderzoek verricht: schildering en plafond werden onderzocht. Dit werd echter gedaan door een bedrijf dat alleen de kunsthistorische kant van de plafondschilderingen, de kunstenaars en het gebruikte stucwerk heeft onderzocht. Helaas werd de oorzaak van het naar beneden vallen van het pleisterwerk in de binnenkoepel door dit onderzoek niet achterhaald.

Intussen werden bij een periodieke inspectie door de Monumentenwacht Noord-Brabant tekenen vastgesteld van onder andere bruinrot in de houtconstructie van de koepel.

Verder onderzoek was dan ook nodig, meer precies een onderzoek naar de bouwkundige en bouwfysische toestand van de binnenkoepel en naar de ‘lantaarn’ (boven op de buitenkoepel) van de St. Luciakerk. Dit onderzoek werd in samenwerking en in overleg met de gemeente Oss, het Monumentenhuis Brabant, het bisdom van ’s-Hertogenbosch en aannemersbedrijf Van Dinther uit Schaijk verricht. Het bouwkundig onderzoek werd overigens uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf in houtinsectenbestrijding, zwamsanering en houtrestauratie. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat een ingrijpende reparatie en restauratie van de binnenkoepel en de ‘lantaarn’ noodzakelijk is, daar de houtconstructie is aangetast door houtzwam en bruinrot. Ook oudere lekkages hebben het hout in deze constructie aangetast.

Ook de gemeente heeft aangaande het bovenstaande onderzoek laten doen; zij is dan ook op de hoogte van de toestand van de koepel van het kerkgebouw. Op basis daarvan heeft zij laten weten dat er geen gevaar voor instorting van de buitenkoepel bestaat voor de omwonenden. Wel is er in de kerk risico op het vallen van stucwerk en daarom heeft de gemeente er begrip voor dat het parochiebestuur de kerk gesloten houdt voor publiek. 

Niet alleen is de reparatie en restauratie, zoals eerder beschreven, nodig, maar ook de renovatie en restauratie van andere delen van de St. Luciakerk. De totale kosten zijn beraamd op ca. € 3 miljoen. U begrijpt dat dit geen sinecure is.

Niet slechts van de kant van het parochiebestuur vraagt dit om wijsheid en met name zorgvuldigheid, ook wat betreft het vinden en verkrijgen van financiële bronnen, zoals subsidies.

Het is immers zo dat bij alles wat aan de orde komt, besproken wordt, de gemeente Oss, het bisdom van ’s-Hertogenbosch, bouwkundige deskundigen (onder andere deskundigen van de Rijksdienst voor de monumenten), en mogelijk ook andere overheidsinstellingen betrokken zijn en of betrokken moeten worden. Dit zijn helaas langdurige en complexe processen; processen die tijd kostten en kosten, dat begrijpt u wel. Geduld is gevraagd. En nogmaals: wijsheid en met name zorgvuldigheid.

De parochie H. Johannes de Doper is eigenaar van de St. Luciakerk. In dit kader kent het bestuur hiervan haar verantwoordelijkheid en neemt deze serieus. Het bestuur heeft overigens binnen de parochie nog 8 andere kerkgebouwen en 2 kapellen, die ook hieronder vallen.    

U kunt erop rekenen dat het bestuur van de parochie H. Johannes de Doper zich blijft inspannen, om te komen tot een constructieve en blijvende oplossing naar aanleiding van de bovenstaand beschreven problematiek. In samenwerking en in overleg met vooral de gemeente Oss wordt in deze ook gekeken naar een haalbare herbestemming, niet alleen van de St. Luciakerk maar ook van de pastorie met bijbehorende tuin. Het bestuur wil het hele ensemble voor de toekomst in stand houden, en spreekt de hoop uit dat dit zal lukken.

Het bestuur van de H. Johannes de Doper hoopt u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
namens deze,

Harrie Boot
portefeuillehouder vastgoed/bouwzaken